Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1 Hizbul Wathon (HW) wajib kelas 7 & 8 V
2 Tapak Suci Muhammadiyah V
3Palang Merah Remaja (PMR) V
4 Futsal. V
5 Badminton V
6 Karya Ilmiah Remaja (KIR) V
7 Basket V
8 Musik V
9 Renang V
10 Handycraf (Kerajinan Tangan) V
11 Kaligrafi V
12 English Club (EC) V
13 Jurnalistik V


Updated : 01/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar